Какво знаем и какво не знаем за мащаба на проблема насилие над децата в България? (видео)

"Какво знаем и какво не знаем за мащаба на проблема насилие над децата в България?" е обучителен филм, насочен към учители от цялата страна. Създаден е по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните ус...

Излезе доклад от качествено изследване по проект Strengthen

На сайта на проект Strenghten вече е достъпен Доклад от качествено изследване на проекта. Докладът е фокусиран върху събирането на информация за нуждите от обучение на професионалисти, работещи в социалните служби на общините, пряко отговорни за закрилата на децата, както и преподаватели и специалис...