png.png

„Добри практики и подходи за закрила на децата“

Онлайн конференция в платформата Зум,

2 март, 2022 г., 14.00 – 17:00 часа

Насилието над децата е сериозен проблем, който много хора все още подценяват. Често насилническото поведение над деца бива оправдано от социалните норми, когато се случва в рамките на отделното семейство. Негативните детски преживявания са опасни за здравето и благополучието на детето. Това са травматични събития, които могат да варират от физическа, емоционална до сексуална злоупотреба. Могат да се случват както офлайн, така и онлайн. В България правата на детето са защитени от националното законодателство, но невинаги това е достатъчно. Понякога, в случаи на насилие и с цел спазване на най-добрия интерес на детето, е важно системата за закрила на детето непрекъснато да се подобрява. Също така има нужда от надграждане на взаимодействието между доставчиците на социални услуги за деца, учителите, полицията и други служби, работещи с деца. Понякога липсва и правилен подход, заради недостиг на обучени специалисти.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/, в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, организират конференция на тема „Добри практики и подходи за закрила на децата“ .

Конференцията е заключително събитие по проект за изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Конференцията иска да проведе разговор по темите за добрите международни и български практики, насочени към закрила на децата жертви на насилие и възможните подходи и мерки за превенция на насилието над деца. Конференцията ще представи практически опит в полето на хора и организации, ангажирани както със закрила, така и с превенция. Срещата има за цел да инициира дискусия и за възможните бъдещи нужди и решения за превенция и закрила на деца в риск.

Панелисти са чуждестанни и български професионалисти от различните звена в системата за закрила на детето, които прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и ползват методи от възстановителното правосъдие, за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.

Конференцията е насочена към работници в социални служби, психолози, полицаи, хора от образователната сфера - учители, образователни и здравни медиатори и др.

2.png