1.png

Проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“ е създаден по инициатива наФондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/ ,  в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ с начална дата 1-ви април 2020 година и продължителност 24 месеца. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. 

 

Защо този проект е важен?

Насилието над децата е сериозен проблем, който много хора все още подценяват. Често насилническото поведение над деца бива оправдано от социалните норми, когато се случва в рамките на отделното семейство.

Негативните детски преживявания са опасни за здравето и благополучието на детето. Това са травматични събития, които могат да варират от физическа, емоционална до сексуална злоупотреба.

В България правата на детето са защитени от националното законодателство. За съжаление обаче това не е достатъчно. В случаи на насилие, реакцията на системата за закрила на детето не винаги е бърза и ефективна. Липсва синхрон между доставчиците на социални услуги за деца, учителите, полицията и други служби, работещи с деца. Често липсва и правилен подход, заради недостиг на обучени специалисти.

Решението

Решението на този проблем е да се повиши капацитета на отговорните служби чрез обучения на професионалистите, работещи в тях, както и координацията помежду им. Проектът Strengthen предвижда 28 регионални обучения във всички областни центрове в страната, които ще обхванат работници в социални служби, психолози, полицаи, учители, медиатори и др. Обученията ще формират знания, умения и нагласи сред професионалистите от различните звена в системата за закрила на детето да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.

Програмата предвижда разработване на учебни модули за професионалистите от социалните служби, полицията и образователната сфера, както и подход на учене чрез правене. Партньорите по проекта ще ангажират експерти по правата на децата със сериозен международен опит, за да подпомогнат развитието на програмата за обучение.

Очаквани резултати

Основният очакван резултат е засилено сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на дългосрочното влияние на неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите. Преминалите обучението следва да подкрепят най-малко 1000 деца в риск в рамките на проекта. 

Проектът ще допринесе за повишаване на ефективността на системата за закрила на детето у нас и за промяна в обществените нагласи и изграждане на нулева толерантност към насилието над деца.

Проектът предвижда и разработването на инструмент за оценка на въздействието. Той ще бъде приложен 6 месеца след приключването на първите обучения, за да бъде оценено краткосрочното им въздействие.