Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Фондация „Работилница за граждански инициативи" е създадена през 2001 година. Идеята за основаването ѝ се ражда след четиригодишна работа по програмата на Чарити Ноу Хау „Знания, успех, промяна”. Екипът, реализиращ тази програма в България, решава да създаде българска организация, чрез която да се надградят постигнатите резултати и да се развият нови възможности за работа с граждански групи и организации в страната.

Работата на ФРГИ има своето място в процеса на развитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработва и подкрепя възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество.

Синдикат „Образование“ към КТ„Подкрепа"

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа” е създаден през декември 1989 г., веднага след демократичните промени в България. Със своята близо двайсет годишна история той се утвърждава като коректив на държавната политика в областта на образованието и извоюва своето достойно място в обществено-политическия живот на страната.

Синдикатът има за цел и предмет на дейност защитата правата, достойнството и професионалните интереси на своите членове. Той работи за демократизиране, хуманизиране и деидеологизиране на средното образование в България, чрез демократични промени в законодателството, ръководството и управлението на образованието.

Държавна агенция за закрила на детето

Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето през 2000 година към Министерския съвет и започва своята дейност на 01.01.2001 г. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

Дейността на Агенцията е насочена към всички деца в Република България и техните семейства, като работи за най-добрия интерес на всяко дете и формиране на приоритетен обществен интерес от изграждане на качествено поколение.