kids2.jpg

Мониторинг 2017 Координационен механизъм насилие

Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане и Областните администрации, ежегодно разработва доклад на тема „Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

Този документ изследва постигнатото през 2017 година, като прилага утвърдена методология и сравними индикатори. По този начин проследява изпълнението, оценява ефективността на работата, очертава идентифицираните проблемни области, свързани с оптимизация на взаимодействието и подхода от страна на различни български институции при предприемането на съгласувани действия във всеки конкретен случай на насилие и злоупотреба с дете.

Прикрепени файлове