kids2.jpg

Мониторинг 2018 Координационен механизъм насилие

Настоящият доклад „Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция” изследва постигнатото през 2018 година на база Споразумението /КМ/, сключено между различни български институции при предприемането на съгласувани действия във всеки конкретен случай на насилие и злоупотреба с дете.

Документът включва описателен анализ на данните, очертава нивото на идентифицираните проблемните области, препоръки за оптимизация и подобряване на взаимодействието при работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и за определени казуси прави сравнителен анализ с мониторинга, изнесен през 2017 година.

Прикрепени файлове