kids2.jpg

Мониторинг 2019 - Координационен механизъм 

Този доклад е създаден от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане и Областните администрации.

Базира се на Споразумението /Координационен механизъм/, сключено между различни български институции при предприемане на съгласувани действия във случай на насилие и злоупотреба с дете.

„Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция” изследва постигнатото през 2019 година.

За да се проследява изпълнението и да се оцени ефективността на работата, мониторингът се извършва по утвърдена методология и сравними индикатори. Това позволява да се очертаят също проблемните въпроси, свързани с оптимизиране на работата на създадените по места екипи при предприемането на съгласувани действия при нужда от противодействие на насилието.

Прикрепени файлове