kids2.jpg

Координационен механизъм насилие 2010

„Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция“, регламентира конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните органи за закрила на детето на национално и местно ниво при случаи на деца в риск – жертви на насилие или в случаи, при които е необходима кризисна интервенция.

Целта на споразумението е да обедини ресурси и усилия между страните, за да се осигури ефективна система за взаимодействие с оглед гарантиране спазване правата на децата; да постигне съгласие по всички аспекти на Координационния механизъм; да изясни и разпредели правата, задълженията, процедурите и подходите на участниците при прилагането на Координационния механизъм; да регламентира отношенията между страните, с оглед създаване на мултидисциплинарни екипи на местно ниво, с център дирекция „Социално подпомагане”/отдел „Закрила на детето” (ДСП/ОЗД)/, които включват представители на изпълнителната власт и на органи на местното самоуправление.


Прикрепени файлове