Насилието над деца представлява сериозен проблем, който не трябва да бъде подценяван. Някои от най-разпространените видове насилие са физическо, психическо, сексуално, тормоз, кибертормоз и др. Преживяването на насилие в детството оказва влияние върху здравето и благополучието през целия живот.

В България правата на детето са защитени от националното законодателство, но за ефективната борба срещу насилието е необходимо всички институции в системата за закрила на детето, както и всички останали въвлечени страни да действат в синхрон. Доставчиците на социални услуги, полицията, учителите и други служби, работещи с деца, трябва да действат единно и с правилен подход за най-добрия интерес на детето. Това взаимодействие се основава на следните принципи:

- Пряк контакт между специалистите: комуникацията при случай на насилие над дете се осъществява на хоризонтално ниво между ръководителите на отдели на местно ниво и специалистите, работещи с деца от различни институции, а не вертикално чрез председател, изпълнителен директор или министър.

- Ранни етапи на действие: координацията на възможно най-ранен етап, както при случаите на насилие над деца, така и по линия на превенция.

- Взаимовръзка между всички: координация между всички специалисти, пряко ангажирани с детето.

- Непрекъснат процес: координацията е непрекъснат процес, който трябва да продължава през цялото време в една организация и/или политика.

- Ефективна комуникация: За правилната координация е необходима ефективна комуникация. Индивидуалните и ведомствени проблеми могат да бъдат решени с помощта на координация.

Постигането на решения в сложните ситуации на насилие над дете е възможно единствено чрез обединяване и използване на опита и знанието на специалистите от всички сфери. По този начин се работи въз основа на холистичен и цялостен подход, който формира разбирането, че най-добрият интерес на детето обхваща всички въвлечени страни.

Проект „Изграждане на капацитет за социални услуги, образование и полицейски служители, с цел укрепването на системата за закрила на децата в България - Strengthen“ се фокусира именно върху укрепването на общите усилия на системата за закрила на децата в България чрез обучения на специалистите във всички 28 областни центрове, за да имат капацитета да работят качествено и в сътрудничество един с друг. Основен координатор на проекта е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която работи в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Проектът продължава 24 месеца от април 2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Основният резултат от изпълнението на проект Strengthen е засилено сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на дългосрочното влияние на неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите. Очаква се преминалите обучението да подкрепят най-малко 1000 деца в риск в рамките на проекта.