reshenieto.png

Решението на този проблем е да се повиши капацитета на отговорните служби чрез обучения на професионалистите, работещи в тях, както и координацията помежду им. Проектът Strengthen предвижда 28 регионални обучения във всички областни центрове в страната, които ще обхванат работници в социални служби, психолози, полицаи, учители, медиатори и др. Обученията ще формират знания, умения и нагласи сред професионалистите от различните звена в системата за закрила на детето да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето. 

Програмата предвижда разработване на учебни модули за професионалистите от социалните служби, полицията и образователната сфера, както и подход на учене чрез правене. Партньорите по проекта ще ангажират експерти по правата на децата със сериозен международен опит, за да подпомогнат развитието на програмата за обучение.