promyanata.png

Основният очакван резултат е засилено сътрудничество между различните звена от националната система за закрила на детето, както и подобрено разбиране на дългосрочното влияние на неблагоприятните детски преживявания върху живота на децата и младежите. Преминалите обучението следва да подкрепят най-малко 1000 деца в риск в рамките на проекта.

Проектът ще допринесе за повишаване на ефективността на системата за закрила на детето у нас и за промяна в обществените нагласи и изграждане на нулева толерантност към насилието над деца.

Проектът предвижда и разработването на инструмент за оценка на въздействието. Той ще бъде приложен 6 месеца след приключването на първите обучения, за да бъде оценено краткосрочното им въздействие.