problemyt.png

Насилието над децата е сериозен проблем, който много хора все още подценяват. Често насилническото поведение над деца бива оправдано от социалните норми, когато се случва в рамките на отделното семейство. 

Негативните детски преживявания са опасни за здравето и благополучието на детето. Това са травматични събития, които могат да варират от физическа, емоционална до сексуална злоупотреба. 

В България правата на детето са защитени от националното законодателство. За съжаление обаче това не е достатъчно. В случаи на насилие, реакцията на системата за закрила на детето не винаги е бърза и ефективна. Липсва синхрон между доставчиците на социални услуги за деца, учителите, полицията и други служби, работещи с деца. Често липсва и правилен подход, заради недостиг на обучени специалисти.